Domov pro seniory Háje

Spolupráce a podpora

S naším domovem můžete spolupracovat několika způsoby. Veškeré spolupráce a podpory si velmi vážíme.

Dlouhodobá spolupráce

Parkinson Help

Seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech.

Na Světový den Parkinsonovy nemoci 11. dubna 2016 jsme uspořádali odpoledne plné pohybu, her a zábavy. Podívejte se na video

Parkinson Help

Mezi námi

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové.

Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy.

Spolupráce s Domovem pro seniory Háje od roku 2015.

Mezi námi

Cirkus senior

Projekt „Cirkus senior“ probíhá v DS Háje od ledna 2016 a účastní se jej přibližně 20 členná skupina obyvatel ve věkovém rozpětí od 75—98 let. Žonglování samo o sobě zlepšuje koordinaci pohybů, svalovou kondici, posiluje určité mozkové partie tím, že propojuje činnost pravé i levé mozkové hemisféry a v neposlední řadě přináší radost z pohybu. Všechny tyto aspekty mohou seniorům výrazně zlepšit kvalitu života, což lze již nyní u některých účastníků pozorovat, a to i přes relativně krátkou dobu působení v tomto projektu.

Domníváme se, že radost z pohybu, pozitivní atmosféra během samotného žonglování a odvaha účastníků zkusit ve svém věku něco nového, je největším přínosem tohoto projektu.

Cirkus senior

Dobrovolnictví

Pokud máte zájem spolupracovat s námi jako dobrovolník, kontaktujte koordinátora dobrovolníků na madericova@dshaje.cz.

Kodex dobrovolníka

 1. Dobrovolník je občan, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii a vědomosti ve prospěch klientů Domova pro seniory.
 2. Dobrovolník svoji aktivitu věnuje mobilním i imobilním klientům DS dle svých možností, znalostí, zkušeností a zejména s přihlédnutím k individuelním potřebám každého jednotlivého klienta. Pomáhá lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 3. Chová se zdvořile a přistupuje ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reaguje na jeho potřeby.
 4. Respektuje důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytuje žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 5. Této činnosti se věnuje pravidelně (např. při týdenních návštěvách), nebo nárazově např. při doprovodu klienta k lékaři apod.
 6. Cílem návštěv klientů DS je prohloubení jejich kontaktu s okolním světem.
 7. Případné problémy, náměty předává dobrovolník koordinátorovi pro další řešení vzniklých situací.
 8. Dobrovolník zachovává mlčenlivost o soukromí klienta, dodržuje ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů.
 9. Vede předepsanou evidenci o své činnosti – v součinnosti s koordinátorem.
 10. Nevyžaduje ani nepřijímá dary a žádná zvýhodnění.
 11. Respektuje a využívá pokynů svého koordinátora ( zaměstnance DS) a ostatních odborných pracovníků a využívá jejich znalostí a zkušeností.

Dárcovství

Pro rozvoj našeho domova a zkvalitnění života v něm s radostí přijememe:

 • společenské hry (šachy, dáma)
 • vybavení kulturní místnosti (obrázky, obaly na květináče, dekorace, apod.)
 • sponzorské dary věcné či finanční na podporu a rozvoj volnočasových aktivit uživatelů.

Kontaktujte nás na info@dshaje.cz

Formuláře