Domov pro seniory Háje

O domově

Domov pro seniory nabízí pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Také jim pomáháme upevňovat vztahy s jejich rodinou a blízkými.

Prostředí

Prostředí

Našim klientům poskytujeme několik typů bydlení – budova A je přizpůsobena obyvatelům s vyšší potřebou péče, kteří pozbyli schopnost sebeobslužnosti, a nabízí 81 lůžek. Pro klienty je zde tělocvična určená pro rehabilitační péči.

Skupinové cvičení, které se těší velké oblibě, probíhá ve velké společenské místnosti nebo přímo na odděleních pod vedením aktivizačních pracovnic. Soběstačnější klienti obývají 119 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v budově B. Také zde poskytuje péči zkušený zdravotnický a ošetřovatelský personál. Obyvatelé domova mohou navštěvovat společenské místnosti, knihovnu a dvě zahrady – jednu v atriu a druhou přiléhající k naší budově.

Do domova mohou za našimi klienty docházet denně návštěvy a to i v doprovodu domácích zvířecích mazlíčků. Stejně tak mohou naši klienti pobývat po předchozí domluvě mimo domov seniorů.

Stravování

V Domově pro seniory poskytujeme celodenní stravování. Tedy snídani, oběd, večeři a pro klienty s diabetem druhou večeři. Klienti si během týdne mohou vybrat ze dvou teplých obědových jídel. Pouze o víkendech a svátcích je připravováno jedno teplé jídlo. Strava je připravována v moderně vybavené kuchyni dle hygienických požadavků a norem. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 4 (s omezením tuku), d. č. 9 (diabetickou). Dle stavu klienta lze sestavit individuální dietu. V případě potřeby poskytujeme také stravu mechanicky upravenou. Úhrada za celodenní stravu je 166 Kč, jde-li o diabetickou dietu, úhrada činí 170 Kč za den.

Pro společné stravování je určena hlavní jídelna a malé jídelny na jednotlivých patrech. V případě zhoršení zdravotního stavu se klienti stravují na pokojích nebo na oddělení se zvýšenou péčí. Jídelní lístek je každých 14 dní schvalován na stravovací komisi, které se účastní klienti z DS Háje, zástupce ředitele, hlavní kuchař, vedoucí provozu kuchyně a nutriční terapeut. Klienti, se zde mohou aktivně podílet na skladbě jídelníčku, uvádět připomínky a dotazy vztahující se ke stravování.

Poskytování nutriční péče

Nutriční péče je zajišťována nutriční terapeutkou ve spolupráci s ošetřujícím a zdravotnickým personálem. Po nástupu do DSH nutriční terapeut zpracovává s klienty nutriční anamnézu zahrnující (výpočet BMI), alergie na potraviny, omezení ve stravování (např. dieta), problémy s kousáním, polykáním, oblíbená jídla, neoblíbená jídla, jídla vyvolávající trávicí potíže, užívání doplňků výživy, typický denní příjem stravy, pitný režim (druh nápoje, vypité množství denně), chuť k jídlu, případně navrhuje postupy nutriční péče. Preferujeme individuální přístup ke klientům, v našem stravovacím provozu se snažíme vyhovět po stránce dietních i osobních potřeb klientů.

V rámci prevence rizika malnutrice provádíme 3x ročně „Nutriční screening“, na jehož základě zjišťujeme změny v množství konzumované stravy, ztrátu hmotnosti, aktuální projevy nemoci, stres, pohyblivost klienta a neurovegetativní potíže. Vážení klientů probíhá pravidelně (1x za dva měsíce), v případě váhového úbytku a snížení objemu přijmuté stravy zasahuje nutriční terapeutka ihned. Úzce spolupracujeme s nutriční ambulancí Thomayerovy nemocnice.

Klienti jsou průběžně edukováni o pitném režimu a dietních doporučeních. Nutriční terapeutka také zajišťuje objednávku doplňkové výživy( sipping) Doplňková výživa je doporučována klientům se sníženým příjmem stravy, jako prevence dekubitů a svalové atrofie.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě individuálního plánu pracovníky přímé obslužné péče. Provádíme důstojnou péči, která vnímá osobu jako celek s jejími potřebami psychickými, sociálními, spirituálními i biologickými. K psychické pohodě se snažíme zachytit životní příběh klienta a najít v něm způsob péče, který mu bude vlastní.

Ošetřovatelský tým se v celoživotním vzdělávání učí stále novým trendům v péči o seniory. Paliativní péčí podporujeme život a jeho kvalitu.

K obslužné péči patří podpora a pomoc při úkonech denního života. Podporujeme klienty v samostatnosti a pomáháme tam, kde už síly nestačí a zdravotní stav nedovolí. Provádíme asistenci u stravy, měníme ležícím klientům polohu v lůžku, pomáháme při osobní hygieně, s převlékáním oděvu, včetně výměny inkontinentních pomůcek, úpravy lůžka. Adaptační proces zahrnuje i pomoc v orientaci v novém prostředí. O klienty pečuje kvalifikovaný ošetřovatelský tým.

Aktivizace

Snažíme se, aby se naši uživatelé cítili dobře, měli zájem o věci kolem sebe a aktivně se zapojovali do dění v Domově. Do aktivizace patří činnosti, které jsou zábavné a zajímavé, ale zároveň mají pozitivní vliv na chuť do života a udržují pozitivní myšlení našich uživatelů. Aktivizaci v DS Háje rozdělujeme do tří skupin:

Individuální aktivizace

Na každém oddělení je kmenový aktivizační pracovník, který pravidelně navštěvuje všechny uživatele. Cílem jeho práce je navázání kontaktu s uživatelem a výběr vhodné aktivity (např. trénink chůze, trénink chůze s pomůckou, četba, rozhovor, poslech hudby, podpora sebeobslužných dovedností, trénink jemné i hrubé motoriky, vycházky v areálu DS nebo do blízkého okolí, trénování paměti, kondiční cvičení…ad.). V rámci individuální aktivizace nabízíme možnost canisterapie nebo výuku práce na počítači.

Skupinová aktivizace

Skupinové aktivity utužují mezilidské vztahy a podporují navazování nových přátelství, pozitivně působí na kvalitu života. V rámci skupinových aktivit můžeme našim uživatelům nabídnout:

 • kondiční cvičení a trénink paměti – 1x týdně na každém oddělení (60 minut)
 • kondiční cvičení na židlích – 2x týdně v sále (40 minut)
 • kondiční cvičení Parkinson – 1x týdně na oddělení A3 (45 minut)

Zájmové kluby a dílny

Naší snahou je zapojit do zájmových klubů co nejvíce uživatelů, tedy i ty uživatele, kteří se nemohou samostatně pohybovat. Ty pak doprovázíme pomocí mechanických vozíků nebo polohovacích lůžek. Pravidelný rozvrh aktivit se snažíme stále aktualizovat podle zájmů klientů.

 • klub společenských her
 • klub „Hrátky s hudbou“
 • keramická dílna
 • sportovní klub
 • literární dílna
 • kulinářský klub
 • filmový klub
 • cestovatelský klub
 • výtvarná dílna
 • klub hráčů- šipky
 • pánský klub
 • klub ručních prací

Naši uživatelé se mohou podle vlastního zájmu účastnit společenských akcí, jako jsou koncerty, přednášky a vernisáže, které pro ně během celého roku připravujeme. Kulturním programům je vyhrazena vždy středa od 14:00. V Domově máme vlastní knihovnu a pravidelně vydáváme časopis „Hájek“. Spolupracujeme také s dobrovolníky, kteří za uživateli pravidelně docházejí.

Projekty

Již tříletou tradici má náš projekt Darované přání, který je založen na realizaci, vyplnění, darování přání klientů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která klientům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali atd.). Dále jsme se zapojili do dvou projektů, které probíhají pravidelně vždy 1x měsíčně. Jedná se o:

 • Mezi námi – setkávání generací
 • Cirkus senior – žonglování

Ubytování

Naši klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, na oddělení zvýšené péče také v pokojích trojlůžkových a čtyřlůžkových. Každý pokoj je vybaven účelným nábytkem, ledničkou, telefonem a signalizační dorozumívací technikou, kterou mohou klienti přivolat personál. Pokoje mají vlastní předsíňku, WC, umyvadlo a většina jednolůžkových i dvoulůžkových pokojů také vlastní sprchový kout.

Klienti si mohou pokoje dovybavit obrázky, doplňky nebo květinami podle vlastního vkusu. Na každém poschodí je společná koupelna, malá kuchyňka určená pro přípravu nápojů a malého občerstvení. Cena za ubytování se pohybuje mezi 127 až 190 Kč za den podle počtu lůžek na pokoji a zahrnuje úklid pokoje, praní prádla a drobné opravy prádla.

Počet pokojů

 • jednolůžkové: 77
 • dvojlůžkové: 44
 • vícelůžkové: 10

Služby

Je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Sociální péče zahrnuje tyto služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby našeho domova jsou určeny osobám od 65 let, kteří nemohou, ani za pomoci vlastní rodiny a jiných zdrojů sociálních služeb, dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním domácím prostředí. Pokud máte zájem o umístění v našem domově, kontaktujte naše sociální pracovnice.

Vy nebo někdo z rodiny či známých k nám můžete zatelefonovat, poslat dopis klasickou či elektronickou poštou nebo si s námi domluvit osobní návštěvu domova. Pokud se vám u nás bude líbit a budete mít zájem stát se naším klientem, můžete podat žádost o umístění. Žádost o umístění v našem domově získáte u nás na sociálním oddělení nebo ji najdete na našich webových stránkách v sekci „Důležité dokumenty“. Součástí žádosti je také aktuální vyjádření lékaře. Vyplněnou žádost, která je podepsaná žadatelem (popř. opatrovníkem nebo zplnomocněnou osobou) můžete přinést osobně, doručit po někom z blízkých nebo poslat na naši adresu poštou. Žádost posuzujeme podle kritérií, jako je potřeba péče na základě přiznaného příspěvku na péči, bytová situace, osamělost, zdravotní stav nebo věk žadatele. Každou žádost posuzujeme individuálně.

Některé žadatele však bohužel nemůžeme přijmout. Mezi ně patří:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osoby s infekční nemocí
 • osoby, které by svým chováním narušovaly soužití s ostatními klienty zejména z důvodu chronického duševního onemocnění, závažné mentální poruchy nebo z důvodu závislosti na návykových látkách
 • osoby s absolutní ztrátou sluchu a zraku a osoby se zdravotním postižením (prostředí domova není technicky uzpůsobeno a personál nemá speciální vzdělání potřebné pro obslužnou péči o osoby s těmito typy postižení)
 • osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence těžkého stupně

Zdravotní péče a rehabilitace

Domov pro seniory Háje není zdravotnickým zařízením. Zdravotní a ošetřovatelskou péči provádí v DS registrované všeobecné zdravotní sestry. Tato péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Praktický lékař dochází do domova dvakrát týdně.

Do domova dochází kromě praktického lékaře také psychiatr, diabetolog, rehabilitační lékař, paliatr v rámci spolupráce s organizací „Cesta domů“, neurolog, urogynekolog a dle potřeby také foniatr. Každý uživatel má možnost registrovat se u praktického lékaře, který dochází do našeho domova. Respektujeme svobodnou volbu lékaře za předpokladu, že si klient zajišťuje kontakt s tímto lékařem sám (včetně předpisů léků a odborných vyšetření). V takovém případě zajišťujeme klientovi pouze neodkladnou péči.

V DS Háje je zajištěna každodenní rehabilitační péče fyzioterapeuty nestátního zdravotnického zařízení THERAP-TILIA. Fyzioterapie je indikována na základě předpisu lékaře. Rehabilitační lékař do DS dochází každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod. Objednávky možné přes personál jednotlivých oddělení.

Rehabilitační terapie

Nestátní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA patří mezi největší ambulantní rehabilitační pracoviště v Praze. V současné době má jednotlivá oddělení na 11 místech v Praze, která jsou připravena poskytnout komplexní rehabilitační a fyzioterapeutickou péči. V DS Háje ordinuje lékař, který klienta pečlivě vyšetří, stanoví diagnózu a navrhne odpovídající léčbu. Klienta se pak ujme fyzioterapeut.

Žádost o přijetí

Služby našeho domova jsou určeny těm, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří nemohou ani za pomoci vlastní rodiny a jiných zdrojů sociálních služeb dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním domácím prostředí. Pokud se vás to týká a máte zájem o umístění v našem domově, kontaktujte naše sociální pracovnice. Vy nebo někdo z rodiny či známých k nám můžete zatelefonovat, poslat dopis klasickou či elektronickou poštou nebo si s námi domluvit osobní návštěvu domova. Pokud se vám u nás bude líbit a budete mít zájem stát se naším klientem, můžete podat žádost o umístění.

Součástí žádosti je také aktuální vyjádření lékaře. Vyplněnou žádost a vyjádření lékaře můžete přinést osobně, doručit po někom z blízkých nebo poslat na naši adresu poštou. Žádost posuzujeme podle kritérií, jako je potřeba péče na základě přiznaného příspěvku na péči, bytová situace, osamělost, zdravotní stav nebo věk žadatele. Žádost musí být vždy podepsána žadatelem. V případě, že ze zdravotních důvodů není podpis možný, žádost podepíše opatrovník, zplnomocněná osoba nebo jiná osoba na základě potvrzení lékaře o tom, že se žadatel nepodepíše. Zaslání žádosti elektronickou poštou není možné.

Hodnocení žádosti

Každou žádost posuzujeme individuálně a podle kritérií, jako je potřeba péče na základě přiznaného příspěvku na péči, bytová situace, osamělost, zdravotní stav a věk žadatele. Každý žadatel obdrží dopis o hodnocení žádosti. Některé potenciální žadatele bohužel nemůžeme přijmout. Mezi ně patří:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osoby s infekční nemocí
 • osoby, které by svým chováním narušovaly soužití s ostatními klienty zejména z důvodu chronického duševního onemocnění, závažné mentální poruchy nebo z důvodu závislosti na návykových látkách
 • osoby s absolutní ztrátou sluchu a zraku a osoby se zdravotním postižením (prostředí domova není technicky uzpůsobeno a personál nemá speciální vzdělání potřebné pro obslužnou péči o osoby s těmito typy postižení)
 • osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence těžkého stupně

Aktualizace žádosti

V případě změny vaší situace (zejména adresy, kontaktních telefonů, zdravotního stavu, změn v příspěvku na péči) informujte sociální oddělení (viz. kontakty). Vzhledem k velkému počtu zájemců o službu žádáme, abyste alespoň jednou za rok sdělili vaši aktuální situaci sociálnímu oddělení DS Háje. Postačí nám telefonické či stručné písemné sdělení o Vaší situaci. K aktualizaci žádosti můžete použít formulář Aktualizace žádosti. Informujte nás i v případě, že o umístění v našem zařízení již nemáte zájem (např. jste trvale umístěni v jiném zařízení sociální služeb).

Pokud již nezvládáte vše tak jako dříve a dosud nepobíráte příspěvek na péči, doporučujeme vám požádát si o tento příspěvek na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště.

Formuláře